Játékszabály

Általános

A GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

 

 • A Játék szervezője

 

A “GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Médiaügynökség (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.), Közreműködő a GENERALI a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.).

 

 • A részvételre jogosultak köre

 

A Játék 1., 2. és 3. fordulójában részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött és 24. év alatti természetes személy, aki a Játék során megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárult, kivéve a Szervező és a Közreműködő alkalmazottai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen. A Játék 1. fordulójának online KRESZ-tesztjét azonban bárki kitöltheti.

 

 • A Játék időtartama

 

 1. forduló: 2018. február 05. – 2018. április 22.
 2. és 3. forduló: 2018. május 11. Tesla Rendezvényközpont, Budapest

 

 • A Játék menete

 

4.1. Játékleírás

 

A Játék egy háromfordulós vetélkedősorozat, mely a résztvevők KRESZ-tudását méri fel interaktív formában.

Az első fordulóban a DUE által, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakértői bevonásával fejlesztett online KRESZ-tesztet kell kitölteni, melynek kérdéseit Pető Attila közlekedési szaktanár, szakoktató, az első magyar női autósiskola vezetője állította össze. A játék ideje alatt a Szervező weboldaláról (www.nagydiakkreszteszt.hu) önálló felületen elérhető a Játék nyitólapja, ahol a játékos neve, e-mail címe, telefonszáma, életkora, valamint iskolája neve és települése megadása után választania kell, hogy mopedért vagy ingyenes jogosítványszerzési lehetőségért versenyez. Ezt követően elkezdheti a teszt kitöltését. A kvíz 24 kérdésből áll, egy-egy kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésre. A kérdések – azok nehézségi fokától függően – 1, 2, vagy 3 pontosak lehetnek. Az elért eredményeket a játékos azonnal megtekintheti, és a megadott e-mail címére is megkapja. Egy játékos egy e-mail címmel csak egyszer töltheti ki a tesztet, javítási lehetőség nincs.

Az első fordulóból az az 1000 legjobb tesztkitöltő kap meghívást a második fordulóba, aki az online forduló tesztjén a legtöbb pontot éri el a legkevesebb idő alatt. Pontegyezőség esetén a kitöltésre fordított idő dönt.

A második forduló már személyes jelenlétet kíván. A második fordulóba jutó játékosok az online forduló lezárása után (2018. április 22.) a játékban megadott e-mail címre értesítést kapnak. A második fordulót Budapesten tartjuk 2018. május 11-én a Tesla Rendezvényközpontban. Ha a játékos – regisztrációját követően – a regisztrációban megadott időpontban nem jelenik meg a második forduló helyszínén, akkor automatikusan kizárja magát a játékból.

Az utazás költségeit a játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

A második forduló keretében ismét KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk a játékosoknak.

A harmadik fordulóba az a 12 fő (6 fő a mopedért versenyzők, 6 fő az ingyenes jogosítványszerzési lehetőségért versenyzők közül) játékos jut be, aki a 2. fordulóban a legtöbb pontot elérve, a legjobb időeredménnyel tölti ki az eduKRESZ (E-Educatio Információtechnológia Zrt.) interaktív KRESZ tesztjét. Ők a második forduló napján, ugyanott folytathatják a Játékot. A 12 legjobb játékos egy KRESZ tematikájú kvíz játékban méri össze képességét a fődíjakért. A legjobban teljesítő 2 játékos (1 fő a mopedért, 1 fő az ingyenes jogosítványszerzési lehetőségért versenyzők közül) a Játék nyertese.

 

Érvénytelennek minősül azon online tesztiktöltés, amely a 2. pont alapján összeférhetetlen, vagy a 14. életévét be nem töltött, vagy 24. évét betöltött játékos részvétele útján kerül be a rendszerbe. A Szervező bármikor jogosult érvényteleníteni azon pályázatokat, amelyek esetében megállapítható, hogy a játékos a Játékban való részvétel során valótlan személyes adatokat szolgáltatott. Azok a pályázók, akiknek a pályázata érvénytelen, nyereményre nem jogosultak, a Szervező felé további követelést nem támaszthatnak.

 

4.2. Nyeremények:

 

4.2.1. Fődíj

 

A harmadik fordulóba jutott, jelenlévő játékosok kvíz vetélkedőben vesznek részt a fődíjakért: egy teljes jogosítványszerzési lehetőséget[1] és egy mopedet ad át személyesen, ünnepélyes keretek között a Szervező fődíjként. A harmadik fordulóba jutó játékosok az online teszt kitöltése előtt választottak, hogy a jogosítványért vagy a mopedért versenyeznek. A nyeremények nem átruházhatók.

 

4.2.2. Különdíj

 

Azok a középiskolák, melyekből a legtöbb tanuló tölti ki az első forduló tesztjét, sorsoláson vesznek részt a Játék harmadik fordulójában. A kisorsolt intézmény egy négyórás, interaktív gyakorlati elsősegély kurzust nyer 30-50 fő részére a Generali a Biztonságért Alapítvány jóvoltából. Közreműködő fenntartja a jogot, hogy csak olyan intézménynek adja át a különdíjat, melynek tanulói jelen vannak a sorsolás és a díjátadás helyszínén. Amennyiben a kisorsolt intézmény egy tanulója sincs jelen, új sorsolás következik. A nyeremény nem átruházható.

 

 1. Információ a Játékról

 

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az info@nagydiakkreszteszt.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály elérhető a www.nagydiakkreszteszt.hu weboldalon.

 

 1. Nyeremények átvétele, adatkezelés, egyéb költségek és kötelezettségek

 

A nyertesek számára a nyereményt a Szervező személyesen adja át. A nyerteseket a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget (adó, járulék) Szervező vállal magára.

A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése, amelyen a következő adatokat kell megadnia a nyertesnek: név, anyja neve, sz. ig. szám, TAJ szám, adóazonosító jel, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.

6.1. A résztvevő a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a DUE és a Generali a Biztonságért Alapítvány a Játék lezárultát követően az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára a DUE-val és a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal kapcsolatos akciókról, egyéb promóciókról, vagy további direkt marketing vagy kutatási célú tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az info@nagydiakkreszteszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

A Szervező és a Közreműködő is fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét (város, irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

6.2. A Játékosok a fenti regisztrációs adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremények átvételekor a DUE és a Generali a Biztonságért Alapítvány fotókat készítsen az átadásról, és a készített fotókat a DUE és a Generali a Biztonságért Alapítvány átruházott kizárólagos felhasználási jog alapján felhasználhassa, időbeli, területi, méretbeli megkötés nélkül, minden egyéb korlátozás nélkül, mely – többek között – magában foglalja különösen az alábbiakat:

 • internetes oldalon történő nyilvánosságra hozatal,
 • közösségi médiában történő nyilvánosságra hozatal,
 • nyomtatott felhasználás keretében, nyomdai és sajtó anyagokon történő nyilvánosságra hozatal,
 • elektronikus felhasználás keretében nyomdai és sajtó anyagokon történő nyilvánosságra hozatal,
 • kreatív nyomtatott és elektronikus reklámanyagként történő felhasználás, többszörözés, melynek keretében a Szervező és a Közreműködő jogosult a művet számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni és terjeszteni.

6.3. A Játékosok vállalják, hogy amennyiben nyernek, a Szervező 2018-2019. évben az ő, mint a 2018-as GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt játék nyerteseinek részvételével, a jelen szabályzatban ismertetett GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt idő és térbeli hatályán kívül eső, nyilvános, kommunikációs kampányában részt vesznek; valamint hogy ennek előzetes és utólagos, online, közösségi médiás, TV-s, rádiós, nyomtatott és online sajtóban való kommunikációja során a róluk készített kép- és hanganyag korlátozás nélkül felhasználásra kerül.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait a Szervező közzéteszi a www.due.hu és a www.nagydiakkreszteszt.hu weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. A nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát, ha azt személyesen a helyszínen át nem veszi, vagy az átvételt megtagadja.

7.4. Amennyiben az alkalmazás használata során a játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.5. A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

7.6. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Közreműködő az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

 

 1. Adatvédelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban is olvastak és elfogadnak:

 • A Játékosok a Játék második és harmadik fordulójában való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, a Szervező és a Közreműködő az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint a lakóhelyüket nyilvánosságra hozhatja a DUE és a Generali a Biztonságért Alapítvány hivatalos honlapján, Facebook-oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.
 • Továbbá a Játékosok a nyeremény átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatukkal kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, DUE-val és a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal kapcsolatos reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
 • A játék során regisztráltak az első fordulóban való részvétellel az adataik Szervező által DUE-val kapcsolatos Közreműködő által a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal kapcsolatos, vagy egyéb promóciós célokra történő (hírlevél küldése, további, általa szervezett játékok népszerűsítése) felhasználásához hozzájárulásukat adják.

A Játékosok a hozzájárulásukért nem jogosultak ellenszolgáltatásra, sem az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A játékban való részvétel feltételeként szabott adatkitöltési folyamat nem teszi lehetővé, hogy a Szervező vagy a Közreműködő az így szerzett adatokat összevonja a Facebook-regisztrációkor megadott adatokkal.

 

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé nyilvántartásba került, nyilvántartási azonosító száma NAIH-137570/2018.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogsértés esetén a résztvevő – a Szervezővel vagy a Közreműködővel való egyeztetés eredménytelensége esetén – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jogorvoslatot kezdeményezhet.

 

Adatvédelmi és adatkazelési nyilatkozat

 

Budapest, 2018. február 5.

 

[1] A jogosítványszerzést biztosító intézményről és a további részletekről a Játékos a díjátadást követően kap tájékoztatást. A teljes jogosítványszerzési lehetőség a jogszabályban előírt minimum óraszámokat és vizsgákat tartalmazza. A nyertest díjfizetési kötelezettség terheli, amennyiben plusz órákra van szüksége az egyes vizsgák teljesítéséhez, valamint ha vizsgát kell ismételnie.